VAROVÁNÍ LEGÁLNÍ

Tento web je vlastněn společností Longstone Mobile Ltd (dále jen „Najdimobil“), s DPH - IE04170949LH 71 Lower Baggot Street Dublin, Irsko.

Pro jakýkoli dotaz nebo návrh nás kontaktujte +420 800 20 02 72 nebo v e-mailu najdimobil.cz@silverlines.info

Tyto webové stránky se řídí a podléhají pouze irským zákonům a domácí i zahraniční uživatelé těchto webových stránek podléhají irským zákonům.

Přístup na naše webové stránky uživatele je zdarma a je podmíněn předchozím čtením a přijetím úplného, ​​výslovného a bez výhrad těchto obecných podmínek použití v době přístupu, které si budeme pečlivě číst. Uživatel v době, kdy náš portál používá, obsah nebo služby STIS, přijímá a výslovně předkládá své obecné použití. Pokud se uživatel neshromáždí před použitím podmínek, musí se zdržet používání tohoto portálu a přes něj pracovat.

Poskytování osobních údajů prostřednictvím našeho portálu vyžaduje minimální věk 14 let, nebo pokud je to vhodné, zařízení věku.

Kdykoli můžeme upravit prezentaci a konfiguraci našich webových stránek, rozšiřovat nebo snižovat služby a dokonce ji doplňovat ze sítě, stejně jako poskytované služby a obsah, všechny jednostranně a wituut předchozí coverre.

A. INTELEKTUÁLNÍ A PRŮMYSLOVÝ MAJETEK

Všechna práva intelektuálního a/nebo průmyslového vlastnictví související s obsahem webových stránek, jakož i prvek ANM ovlivněného poskytováním služby a/nebo infrastruktury použité k poskytování služby, jsou vlastněny společností Najdimobil nebo třetí strany, pokud není uvedeno jinak. To zahrnuje, ačkoli to není omezeno na toto, jakýkoli text, značka, komerční název, logo, výrazné značky, kreslení, fotografie, video, zvukový vizuální obsah, ikonu, soubor, grafický design, barevný design, struktura a design Webu, počítačového kódu a/nebo aplikací.

Uživateli je zakázáno reprodukovat, transformovat, distribuovat, komunikovat a/nebo využívat jakýmkoli způsobem obsah webu bez předchozího a vyjádření autorizace Najdimobil. Podobně je přísně zakázána modifikace, reprodukce, duplikace, kopie, distribuce, prodej, estale a další formy vysvětlení pro komerční účely nebo ekvivalech služby.

Uživatel není oprávněn smazat, upravovat, upravit nebo manipulovat s jakýmkoli systémem ochrany nebo zabezpečení, který může být na webu nainstalován.

Skutečnost, že Najdimobil umožňuje uživateli přístup k jejich službám, nevyvolává žádnou rezignaci, převod, celkový nebo částečný přiřazení práv intelektuálních a průmyslových vlastnictví pomocí Najdimobil a nezmizí žádné použití webové stránky, které přesahují akce potřebné k návštěvě webu a používat službu nabízenou prostřednictvím ní. Uživatel se zdrží hraní nebo kopírování pro soukromé použití jakýkoli obsah tohoto webu, který lze považovat za ochranu práv intelektuálního nebo průmyslového vlastnictví.

B. PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ PODMÍNEK

Přístup na náš web je zdarma. Některé služby jsou však omezeny na určité uživatele a vyžadují provedení procesu identifikace registrace a/nebo hesla. Tyto služby budou řádně identifikovány na webu.

Odesílání osobních údajů Impads vyjadřuje přijetí uživatelem našich zásad ochrany osobních údajů.

Uživatel musí přistupovat k našemu webu v souladu s dobrou vírou, normami veřejného pořádku a těmito obecnými podmínkami použití. Přístup na naše webové stránky se provádí pod vlastní a výlučnou odpovědností uživatele, který bude reagovat v každém případě škody, které mohou způsobit třetí strany nebo sebe samé.

Uživatel výslovně zakázal použití a získání služeb a obsahu nabízeného na této webové stránce, jinými postupy, než jsou stanoveny v podmínkách usete a, pokud jsou připisovány v konkrétních podmínkách, které regulují získávání našich služeb.

Uživateli je zakázán jakýmkoli typem akce na našem portálu, který pochází nadměrné provozní přetížení našich počítačových systémů, jakož i zavedení virů nebo instalace robota nebo softwaru, který mění normální fungování našeho webu nebo nakonec poškozuje Naše počítačové systémy.

S ohledem na obtížnou kontrolu týkající se informací, obsahu a služeb obsahuje možné, zajistěte vaši legalitu.

Najdimobil si vyhrazuje právo zrušit každého uživatele, kterého organizace chápe, že porušila podmínky, které vláda používá naše webové stránky. Vyhrazuje si také právo vykonávat přiměřené právní kroky proti těm, které porušují obecné obecné podmínky používání.

C. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLY

Důvěrnost a bezpečnost jsou primárními hodnotami Najdimobil a co dojem, předpokládáme závazek zaručit soukromí uživatele za všech okolností a neshromažďovat informace o nevyužití.

Poskytování osobních údajů prostřednictvím našeho portálu vyžaduje minimální věk 14 let a výslovné přijetí našich zásad ochrany osobních údajů.

D. ODPOVĚDNOSTI

Zpřístupním uživateli na tomto webu chceme nabídnout kvalitní služby pomocí maximální napětí ve svém poskytování, jakož i v použitých technologických médiích. Najdimobil však nezaručuje, že dostupnost služby je nepřetržitá a přerušená, kvůli okolnostem způsobeným problémy v internetové síti, rozklady v počítačových zařízeních nebo oher nepředvídaných okolností, takže uživatel podporuje s přiměřenými rozumnými limity limity .

Uživatel bere na vědomí, že pochopil všechny informace týkající se podmínek používání našeho portálu a shromažďuje, že jsou pro vyloučení chyby v nich činí, a proto je mám uchovává a výslovně je přijímám.

Uživatel si je plně vědom toho, že pouhá navigace na tomto webu a také využití jejich služeb způsobuje přijetí těchto podmínek použití.

Všechny záležitosti týkající se našich webových stránek se řídí výhradně irským právem. V případě jakéhokoli sporu nebo rozdílu jakéhokoli druhu mezi stranami v souvislosti s výkladem a obsahem těchto webových stránek se všechny strany podřizují soudům a tribunálům, které jsou ze zákona platné.

E. PLATNOST OBECNÝCH PODMÍNEK PŘÍSTUPU NA WEB

Obecné podmínky použití byly upraveny datovány 21./2022. Kdykoli můžeme zpracovat jeho úpravu: Zkontrolujte prosím vysílání při každé příležitosti, kdy se připojuje k naším webem, a proto si bude jisté, že nebyla provedena žádná úprava, která by to ovlivnila.