Smluvní podmínky používání Najdimobil

Všeobecné obchodní podmínky
Služba najdimobil.com

Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztah, ze kterého vyplývají příslušná práva a povinnosti mezi Vámi (dále jen „Zákazník“) a společností Longstone Mobile Ltd, VAT: IE04170949LH, se sídlem na adrese Ronda 71 Lower Baggot Street, Dublin Irsko (dále jen „Najdimobil“), týkající se poskytování služby digitálního obsahu ve smyslu § 2389a a § 2389t a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, specifikované v bodě 2 těchto Podmínek (dále jen „Služba“) a sjednávané prostřednictvím webových stránek www.najdimobil.com (dále jen „Webová stránka“).

Kontaktní údaje
Longstone Mobile Ltd
71 Lower Baggot Street
Dublin
Irsko
E-mail: najdimobil.cz@silverlines.info
Telefonní číslo: +420 800 200 272
1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky stanovené pro poskytování Služby platí v případě, že Zákazníkem, který si u společnosti Najdimobil sjednává Službu prostřednictvím Webové stránky, je spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

1.2. Ty Podmínky se neuplatní na zájemce o Službu, který není spotřebitelem. Takový zájemce musí pro sjednání Služby kontaktovat společnost Najdimobil přímo prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v těchto Podmínkách.


2. Popis služby
2.1. Společnost Najdimobil se zavazuje poskytnou Zákazníkovi Službu, která umožňuje Zákazníkovi lokalizovat v reálném čase polohu kterékoliv osoby (dále jen „Příjemce“), avšak za podmínky udělení jejího souhlasu, a to prostřednictvím jejího mobilního telefonu. Pro získání souhlasu Příjemce zašle společnost Najdimobil SMS Příjemci, aby jej informovala o žádosti Zákazníka k poskytnutí informace o poloze Příjemce. Pokud Příjemce zprávy výslovně souhlasí s poskytnutím své polohy, bude se Zákazníkem sdílena zeměpisná poloha příjemce v daný čas.

2.2. Geolokace Služby je omezena na konkrétní okamžik, ve kterém Příjemce souhlasil se sdílením své polohy Zákazníkovi. Zákazník může provádět až 5 geolokací denně pro jakýkoli typ telefonního čísla, a to každý den po dobu trvání jeho předplatného, které se řídí těmito Podmínkami.

2.3. Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že zaplacení ceny dle bodu 5 těchto Podmínek nezaručuje, že bude možné vysledovat Příjemce, protože to bude záviset na souhlasu Příjemce, nicméně společnost Najdimobil zaručuje, že o poskytnutí polohy Příjemce zažádá. Za platný geolokační pokus se považují i případy, kdy telefonní číslo neexistuje, mobilní telefon Příjemce byl odcizen, je vypnutý nebo Příjemce nesouhlasí s poskytnutím své polohy a/nebo nedodrží kroky uvedené za tímto účelem ze strany společnosti Najdimobil, nebude společnost Najdimobil schopna získat a poskytnout polohu Příjemce Zákazníkovi (apod.), a takové případy tedy nepředstavují porušení povinností společnosti Najdimobil ve vztahu k poskytování Služby.

2.4. Pro poskytování Služby je nutné, aby měl Zákazník přístup k internetu a sdělil společnosti Najdimobil platné a aktivní mobilní telefonní číslo.


3. Sjednání Služby a přijetí Podmínek

3.1. Zákazník si může objednat Službu prostřednictvím online formuláře umístěného na Webové stránce, kde vyplní své telefonní číslo, e-mailovou adresu a potvrdí svůj souhlas se započetím využívání Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě a přečtení a přijetí těchto Podmínek. Přijetím těchto Podmínek Zákazník rovněž souhlasí s tím, že bude používat Webovou stránku a Službu výhradně pro jeho vlastní potřebu a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

3.2. Jako další krok Služby po přijetí těchto Podmínek vyplní Zákazník své bankovní údaje a uhradí cenu Služby ve výši a za podmínek uvedených v bodě 4 těchto Podmínek.

3.3. Uhrazením ceny za Službu dle ustanovení bodu 4 těchto Podmínek se považuje objednávka ze strany Zákazníka za konečnou a tudíž závaznou. Tímto okamžikem Zákazník odpovídá za správnost emailové adresy, čísla mobilního telefonu a dalších informací, které společnosti Najdimobil poskytne. Pokud Zákazník zjistí, že je některá z informací poskytnutých společnosti Najdimobil v rámci objednávky nesprávná, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat společnost Najdimobil a poskytnout správné informace. V případě, že nebude možné informace opravit, ať již z důvodu podezření podvodu či z jiného důvodu, vyhrazuje si společnost Najdimobil právo objednávku stornovat a vrátit Zákazníkovi veškeré plnění, které v souvislosti s objednávkou již poskytl společnosti Najdimobil. V případě, že však Zákazník informoval o nesprávnosti poskytnutých informací až po okamžiku zpřístupnění Služby a tuto změnu společnost Najdimobil vyhodnotí jako neopravitelnou, nebudou Zákazníkovi uhrazená plnění vrácena.

3.4. Společnost Najdimobil bezprostředně po splnění podmínek dle bodu 3.3. e-mailem potvrdí Zákazníkovi objednávku Služby včetně obdržení předmětné platby. V příloze tohoto e-mailu bude Zákazníkovi poskytnuta textová forma veškerých smluvních podmínek, které se na poskytnutí Služby vztahují. Okamžikem odeslání tohoto potvrzovacího e-mailu se má za to, že mezi Zákazníkem a společností Najdimobil byla uzavřena platná Smlouva o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“), jejíž neoddělitelnou součástí jsou tyto Podmínky.

3.5. Služba je společností Najdimobil Zákazníkovi zpřístupněna okamžikem uzavření závazné Smlouvy, a tedy spolu s obdržením potvrzovacího e-mailu dle bodu 3.4. těchto Podmínek.


4. Cena služby a platba

4.1. Cena Služby činí 29,90 euro za třicet (30) kalendářních dnů poskytování Služby, přičemž tato částka je konečná a zahrnuje veškeré daně a poplatky.

4.2. Při sjednání Služby nabízí společnost Najdimobil rovněž možnost využití tzv. zkušební doby na 72 hodin za konečnou akční cenu 0,5 euro včetně veškerých daní a poplatků (dále jen „Zkušební doba“). Pokud Zákazník Službu nezruší v souladu s těmito Podmínkami, bude po uplynutí Zkušební doby předplatné Služby automaticky prodlouženo na standartní období třiceti (30) kalendářních dnů za cenu dle odst. 4.1 (tím však není dotčena možnost Zákazníka uplatnit slevu odvozenou ze sezónních propagačních nabídek), kterou společnost Najdimobil naúčtuje Zákazníkovi během první tří (3) dnů nově sjednaného období.

4.3. Pro srozumitelnost je uvedeno, že poskytování Služby zavazuje Najdimobil udržovat účet Zákazníka otevřený a připravený k poskytování Služby, přičemž Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že nepoužití Služby není dostatečným důvodem k tomu, aby mu byla vrácena částka, kterou za ni zaplatil.

4.4. Platby provedené za každý již započatý měsíc se nevrací, s výjimkou případů uvedených v případě odstoupení od smlouvy dle těchto Podmínek.

4.5. V případě vrácení peněz bude Zákazníkovi vrácena platba stejným způsobem, jaký byl použit pro původní platbu objednávky. Najdimobil nenese odpovědnost za prodlení s úhradou z důvodu chyby nebo změny bankovních údajů Zákazníka, které Zákazník v souvislosti s žádostí o vrácení peněz společnosti Najdimobil poskytl.

4.6. Webová stránka používá zabezpečený platební systém prostřednictvím poskytovatele specializovaného na zabezpečení online plateb, který splňuje požadavky standardu PCI Data Security Standard. Tento systém zaručuje naprostou důvěrnost bankovních informací Zákazníka. Transakce kreditní kartou mezi Zákazníkem a zabezpečeným systémem je plně šifrována a chráněna. To znamená, že číslo kreditní karty Zákazníka nebude společnosti Najdimobil nikdy zcela sděleno. Za transakce prostřednictvím Webové stránky odpovídá držitel karty.

4.7. Na základě každé platby vystaví společnost Najdimobil Zákazníkovi daňový doklad a zpřístupní ji Klientovi prostřednictvím soukromé části Webové stránky, do které má Zákazník přístup pomocí osobního hesla. Zákazník výslovně souhlasí s vystavením faktury v elektronické podobě, avšak tento souhlas kdykoli odvolat a požádat o vystavení papírové faktury, a to e-mailem na kontaktní adresu dle těchto Podmínek.:


5. Platnost/neplatnost/změny podmínek využívání Služby

5.1. Společnost Najdimobil si vyhrazuje právo měnit Podmínky kdykoli a bez předchozího oznámení. Tato skutečnost však nemá žádný vliv na stávající uzavřené Smlouvy, na které se uplatní Podmínky platné a účinné ke dni, kdy Zákazník dokončil objednávku. Pokud by se změna Podmínek vztahovala na již uzavřené Smlouvy, zavazuje se o této skutečnosti společnost Najdimobil informovat Zákazníka ve čtvrtnácti (14) denním předstihu prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž Zákazník je oprávněn v případě nesouhlasu se změněnými podmínkami vypovědět Smlouvu k okamžiku účinnosti změněných podmínek bez jakýchkoliv dodatečných poplatků či sankcí.

5.2. Společnost Najdimobil si vyhrazuje právo provádět změny v podmínkách poskytování Služby, jak uzná za vhodné, a aktualizovat tyto Podmínky, stejně jako vlastnosti a funkce Služby včetně ceny v ustanovení 4 těchto Podmínek dle svého uvážení, avšak v souladu s platnými právními předpisy. Před automatickým obnovením třicetidenního předplatného Služby dle bodu 4.2 těchto Podmínek musí společnost Najdimobil Zákazníka o veškerých změnách informovat předem prostřednictvím e-mailu.

5.3. Společnost Najdimobil se zavazuje vždy respektovat podmínky poskytování Služby platné v době předplacení Služby Zákazníkem, a to po dobu aktuálního předplaceného období Služby.

5.4. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek zcela nebo částečně neplatné nebo neúčinné, ovlivní tato skutečnost pouze toto ustanovení nebo příslušnou část Podmínek a hledí se na ně jako na vyloučené. Ostatní Podmínky zůstávají v takovém případě v platnosti a jsou i nadále závazné.


6. Prohlášení Zákazníka

6.1. Zákazník prohlašuje, že je plnoletý, že si přečetl, rozumí a plně přijímá tyto Podmínky, a že je právně způsobilý k tomu, aby se těmito Podmínkami řídil.

6.2. Dále Zákazník prohlašuje, že veškeré informace poskytnuté pro přístup ke Službě, před a během jejího používání, jsou pravdivé, úplné a přesné.

6.3. Zákazník potvrzuje, že mu tyto Podmínky byly zpřístupněny před závazným sjednáním a zaplacením Služby, a že měl možnost se s nimi důkladně seznámit, přičemž je oprávněn se k nim opětovně vracet prostřednictvím e-mailové přílohy obdržené od společnosti Najdimobil dle bodu 3.4 těchto Podmínek.

6.4. Zákazník rovněž potvrzuje, že Služba je určena výhradně pro koncového Zákazníka a pro legitimní použití na základě dobré víry s omezeními, která stanovují platné právní předpisy České republiky v době využívání Služby.

6.5. K užívání Služby Zákazník na vlastní odpovědnost prohlašuje, že:

a) legálně získal telefonní číslo Příjemce, které chcete sledovat, a to s jeho předchozím souhlasem;

b) nemá v úmyslu používat Službu k žádným nezákonným účelům;

c) nemá v úmyslu shromažďovat a/nebo používat osobní údaje třetích stran bez jejich výslovného souhlasu nebo v rozporu s ustanoveními aktuálních předpisů o ochraně osobních údajů;

d) souhlas Příjemce nebyl získán pomocí nátlaku a/nebo podvodu;

e) si je vědom, že Službu není oprávněn užívat k dalšímu prodeji nebo provozu služby či k jejich komercializaci nebo k jinému ekonomickému využití;

f) Službu není oprávněn užívat, pokud to porušuje práva třetích stran nebo řádné užívání Služby


6.6. V případě, že Klient poruší některou z povinností/prohlášeních
stanovených v této části Podmínek, bude společnost Najdimobil oprávněna s okamžitou platností ukončit smluvní vztah se Zákazníkem a/nebo dočasně zablokovat užívání Služby, dokud nebudou okolnosti objasněny/napraveny.


7. Duševní a průmyslové vlastnictví

7.1. Veškerá práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví související s obsahem na Webové stránce, jakož i jakýkoli prvek ovlivněný poskytováním Služby a/nebo infrastruktura používaná k poskytování Služby, jsou majetkem společnosti Najdimobil nebo třetích stran, pokud není uvedeno jinak. Patří sem mimo jiné jakýkoli text, ochranná známka, obchodní název, logo, rozlišovací znak, kresba, fotografie, video, audiovizuální obsah, obrázek, ikona, soubor, grafický design, kombinace barev, struktura a design. webové stránky, počítačový kód a/nebo aplikace.

7.2. Zákazník není oprávněn jakýmkoliv způsobem reprodukovat, upravovat distribuovat, sdělovat a/nebo využívat obsah Webové stránky bez předchozího a výslovného povolení společnosti Najdimobil. Stejně tak jsou přísně zakázány úpravy, reprodukce, duplikace, kopírování, distribuce, prodej, další prodej a jiné formy využívání Služby pro komerční nebo ekvivalentní účely.

7.3. Zákazník rovněž není oprávněn mazat, upravovat, doplňovat nebo manipulovat s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který může být nainstalován na Webové stránce.

7.4. Skutečnost, že společnost Najdimobil poskytuje Zákazníkovi přístup ke svým službám, neznamená vzdání se, převod, úplné nebo částečné postoupení práv duševního a průmyslového vlastnictví ze strany společnosti Najdimobil a neopravňuje Zákazníka k jakémukoli použití Webové stránky, které překračuje úkony nezbytné k navštívení Webové stránky a používání Služby, která je prostřednictvím Webové stránky nabízena. Zákazník se zdrží reprodukce nebo kopírování jakéhokoli obsahu Webové stránky pro soukromé použití, které by mohlo být považováno za předmět ochrany práv duševního nebo průmyslového vlastnictví.


8. Záruky

8.1. Najdimobil garantuje Zákazníkovi všechna práva, která Zákazníkovi jako spotřebiteli přiznávají platné právní předpisy České republiky, a to zejména s ohledem na ochranu spotřebitele.

8.2. Zákazník prohlašuje, že rozumí, že:

8.2.1. geolokace vyžaduje výslovný souhlas Příjemce a;

8.2.2. že ani se souhlasem Příjemce společnost Najdimobil neodpovídá za přesnost a získání geolokace, pokud jsou způsobeny technickými okolnostmi mimo kontrolu Najdimobil.

8.3. V každém případě a v rozsahu povoleném zákonem si společnost Najdimobil vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit nebo zrušit poskytování Služby, pokud Zákazník poruší jakékoli ustanovení těchto Podmínek, a to zejména závazek dobrého používání Služby upravený v ustanovení 6 těchto Podmínek.


9. Odpovědnost

9.1. Pokud platnými právní předpis nestanoví jinak, společnost Najdimobil nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo programů v důsledku používání Služby.

9.2. Zákazník se zavazuje využívat Službu v souladu s těmito Podmínkami a je tedy odpovědný za jakoukoli škodu, která může být způsobena používáním Služby v rozporu s těmito Podmínkami.


10. Zabezpečení

10.1. Najdimobil garantuje bezpečnost Služby v souladu se současnými technologickými znalostmi. Společnost Najdimobil však nemůže zaručit úplnou bezpečnost Služby, i když se zavazuje co nejdříve napravit a zavést vhodná opatření k nápravě jakéhokoli možného narušení bezpečnosti.

10.2. Zákazník se zavazuje neprodleně a prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonicky dle těchto Podmínek oznámit společnosti Najdmimobil jakoukoli ztrátu informací, přístup nebo neoprávněné použití Služby třetími osobami nebo jakoukoli situaci, která může vést ke krádeži identity ostatních uživatelů.

10.3. Společnost Najdimobil nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat při používání Služby, pokud budou následkem nepředvídatelných technických problémů nebo, pokud je bylo po Zákazníkovi oprávněné je předvídat. Stejně tak Najdimobil nenese odpovědnost, když vadné nebo chybné jednání Zákazníka či Příjemce způsobí škodu.


11. Právo Zákazníka na odstoupení

11.1. Zákazník bere na vědomí, že tyto Podmínky se týkají služby digitálního obsahu. To znamená, že Služba je Zákazníkovi poskytnuta bezprostředně po zaplacení v souladu s bodem 3.3 těchto Podmínek Po zpřístupnění Služby již Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve 14denní lhůtě, přičemž k okamžitému započetí poskytování Služby poskytne Zákazník výslovný souhlas, který bude součástí objednávkového formuláře.

11.2. Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy v případě uplatnění práv z vadného plnění dle ustanovení 12 těchto Podmínek.

11.3. Zákazník je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že společnost Najdimobil se dostala do prodlení se zpřístupněním Služby a své povinnosti nedostála ani poté, co k tomu byla Zákazníkem vyzvána nebo nesplnila svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, na které se se Zákazníkem po výzvě dohodli.

11.4. Společnost Najdimobil má právo odstoupit od Smlouvy prostřednictvím písemného vyrozumění Zákazníka emailem o odstoupení v případě, že Zákazník poruší své povinnosti dle těchto Podmínek, zejména pak dle ustanovení 6.5 těchto Podmínek.

11.5. Zákazník může uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení, který tvoří Přílohu 1 těchto Podmínek na e-mailovou adresu najdimobil.cz@silverlines.info, nebo b) poštou na kontaktní adresu dle těchto Podmínek.

11.6. Společnost Najdimobil přijme zrušení předplatného z důvodu odstoupení za předpokladu, že uvedené právo bylo uplatněno v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy a v takovém případě Zákazníkovi neprodleně potvrdí e-mailem přijetí uvedeného oznámení o odstoupení od Smlouvy.

11.7. Pokud Zákazník správně uplatnil právo na odstoupení od smlouvy a je v platnosti předplatné období, za které Zákazník zaplatil určitou částku, společnost Najdimobil vrátí Zákazníkovi částku ve výši ceny Služby sníženou o poměrnou částku dle počtu dní, kdy byla Zákazníkovi Služba zpřístupněna.

11.8. Společnost Najdimobil vrátí Zákazníkovi peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. Pro vrácení peněz společnost Najdimobil využije stejnou platební metodu, kterou Zákazník využil k úhradě objednané Služby, ledaže se společnost Najdimobil dohodne se Zákazníkem jinak.


12. Práva z vadného plnění a reklamace

12.1. Poskytnutí Služby podléhá zákonné odpovědnosti za vady podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Společnost Najdimobil odpovídá Zákazníkovi za řádné provedení Služby, tedy, že bude proveden podle Smlouvy a těchto Podmínek. V případě zjištění jakéhokoliv nesouladu Služby se Smlouvou, těmito Podmínkami nebo platnými právními předpisy je Zákazník povinen uplatnit reklamaci vady bez zbytečného odkladu poté, co takový nesoulad zjistil, přičemž při prošetřování vady je Zákazník povinen poskytnout společnosti Najdimobil veškerou součinnost, která po ně lze rozumně požadovat.

12.2. Prokáže-li se, že namítanou vadu způsobilo nevyhovující technické vybavení nebo síťové připojení, ačkoli byl Zákazník na jeho potřebu dle těchto Podmínek jasně a srozumitelně upozorněn, neodpovídá společnost Najdimobil za tuto vadu.

12.3. Společnost Najdimobil odpovídá Zákazníkovi v rozsahu platných právních předpisů, a to zejména že:

12.3.1. poskytování Služby bude odpovídat popisu, rozsahu, funkčnosti a dalším vlastnostem, které jsou garantovány těmitomi Podmínkami,

12.3.2. poskytovaná Služba společností Najdimobil je vhodná k popsanému účelu, který uvádí tyto Podmínky

12.3.3. Služba je poskytována spolu s případnými pokyny a uživatelskou podporou, kterou Zákazník nalezne na Webové stránce nebo si o ni může zažádat prostřednictvím Centra zákaznických služeb a poprodejního servisu dle ustanovení 13 těchto Podmínek,

12.3.4. Služba odpovídá verzi, která je prezentována Webovou stránkou a kterou upravují tyto Podmínky.

12.4. Pokud dojde k výskytu vady, za kterou společnost Najdimobil odpovídá, může Zákazník, požadovat odstranění vady, ledaže by to bylo nemožné nebo nepřiměřené nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu Služby bez vady. V takovém případě má Zákazník právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od Smlouvy.

12.5. Společnost Najdimobil odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední účel, pro který si Zákazník Službu zakoupil.

12.6. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo od Smlouvy odstoupit (pokud nejde o vadu nevýznamnou) v případě, že:

12.6.1. společnost Najdimobil vadu odmítne odstranit anebo ji neodstraní podle bodu 12.4 těchto Podmínek,

12.6.2. v případě, že při výskytu vady dle bodu 12.4 těchto Podmínek je z prohlášení společnosti Najdimobil nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka, 12.6.3. vada se projeví i po odstranění,

12.6.4. vada je podstatným porušením Smlouvy, nebo

12.6.5. je z prohlášení společnosti Najdimobil nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

12.7. Zákazník může vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání sjednaného závazku, tedy za aktuální období, na které si Zákazník Službu předplatil.

12.8. S jakýmkoli dotazem, reklamací nebo incidentem souvisejícím se Službou nabízenou společností Najdimobil se Zákazník může obrátit na Centrum zákaznických služeb prostřednictvím e-mailu najdimobil.cz@silverlines.info. Společnost Najdimobil bez zbytečného odkladu potvrdí přijatou reklamaci nebo stížnost a bude se ji poté snažit vyřešit bez zbytečného odkladu, maximálně však v rámci 48 hodin, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak. Společnost Najdimobil si vyhrazuje právo každou stížnost zkontrolovat a ověřit. Společnost Najdimobil Zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace nebo stížnosti. Pokud má společnost Najdimobil vracet peníze, pak toto vrácení zpracuje co nejdříve, avšak v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Zákazník obdržel potvrzení o svém nároku na vrácení peněz. Není-li sjednáno jinak, bude vrácení peněz obvykle provedeno pomocí stejného způsobu platby, jaký Zákazník použil při objednání Služby.

12.9. Pokud společnost Najdimobil nevyřídí reklamaci ve lhůtě dle bodu 12.9 těchto Podmínek, může Zákazník odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

12.10. Pokud Zákazník oprávněně uplatní právo z vadného plnění, má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

13. Centrum zákaznických služeb a poprodejní servis

13.1. Aniž jsou dotčeny různé komunikační prostředky uvedené v těchto podmínkách, společnost Najdimobil zpřístupňuje Zákazníkovi zákaznické centrum, které je dostupné telefonicky na čísle +420 800 200 272 nebo na e-mailové adrese najdimobil.cz@silverlines.info.

13.2. Prostřednictvím Centra zákaznických služeb může Zákazník spravovat jakýkoli incident, řešit pochybnosti nebo spravovat své předplatné v souvislosti se Službou.14. Ukončení

14.1. Aniž je dotčeno uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle ustanovení 11 těchto Podmínek, může Zákazník zrušit své předplatné Služby prostřednictvím následujícího hypertextového odkazu: Zrušit účet | 🔎 Najdimobil – váš lokalizátor mobilních zařízeníkdykoli si to přeje, a bude k ní mít nadále přístup až do konce aktuálního měsíčního zúčtovacího období.

14.2. Ukončení předplatného bude účinné od konce aktuálního předplatitelského období. S výjimkou případů uvedených v souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od smlouvy společnost Najdimobil nevrací peníze ani platby za dílčí období měsíčního předplatného.


15. Ochrana osobních údajů

15.1. Poskytování Služby obnáší zpracování osobních údajů Zákazníka, se kterými bude nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dle platných právních předpisů.

15.2. Konkrétní podmínky využívání a zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany společnosti Najdimobil jsou dostupné zde: https://najdimobil.com/client/privacy-policy.


16. Rozhodné právo a jurisdikce

16.1. Veškerá ujednání vyplývající ze Smlouvy a těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi se řídí právem České republiky.

16.2. Pro veškeré spory vzniklé z ujednání vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou mít výhradní příslušnost místně a věcně příslušné soudy České republiky.


17. Závěrečná ustanovení


17.1. V souladu s článkem 14.1 nařízení (EU) 524/2013 poskytuje Evropská komise platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2. Zákazník není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti dle Smlouvy a těchto Podmínek.

17.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce za využití prostředků elektronické komunikace. Zákazník může ke Smlouvě získat přístup na základě písemné žádosti zaslané emailem na kontaktní e-mailovou adresu dle těchto Podmínek.

17.4. Společnost Najdimobil podléhá dohledu ze strany následujících španělských orgánů, u kterých může v případě potřeby rovněž podat stížnost:

17.4.1. v oblasti živnostenského podnikání ze strany Generálního ředitelství pro podnikání a konkurenceschopnost (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa),

17.4.2. v oblasti ochrany Spotřebitele ze strany Generálního ředitelství pro ochranu spotřebitelů a kontrolu trhu (Dirección General de Consumo y Control de Mercados), a

17.4.3. v oblasti ochrany osobních údajů ze strany španělského Úřad pro ochranu osobních údajů (Agencia Española de Protección de Datos, AEPD).

17.4.4. Vzhledem k působnosti společnosti Najdimobil na českém trhu je Zákazník oprávněn se obrátit rovněž na příslušné české kontrolní autority, kterými jsou: a) Česká obchodní inspekce, b) Úřad pro ochranu osobních údajů nebo c) příslušný živnostenský úřad.

17.5. Spotřebitel může rovněž využít systém mimosoudního řešení sporů před Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Informace o mimosoudním řešení sporů jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Dále může Zákazník využít online systém řešení sporů před Evropskou komisí, který je k dispozici na internetových stránkách:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=cs

17.6. Tyto Podmínky jsou v účinnosti ode dne [●].


Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od smlouvy
(Tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Adresát:
Longstone Mobile Ltd
71 Lower Baggot Street
Dublin,
Irsko
E-mail: najdimobil.cz@silverlines.info
Telefonní číslo: +420 800 200 272

Zákazník:

Jméno: _____________________
Příjmení: _____________________
Bydliště: _____________________
Telefon: _____________________
Email: _____________________
Den uzavření smlouvy: _____________________
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o sjednání služby digitálního obsahu Najdimobil.com z výše uvedeného dne.

Částku, kterou jsem podle smlouvy zaplatil(a), mně vraťte zpět způsobem, jakým byla uhrazena (připsání refundace na platební kartu / poukázáním na bankovní účet, z kterého byla zaplacena).

V_____________________, dne_____________________


__________________________________
(podpis)